Jak prawidłowo poddać się kontroli skarbowej z doradcą podatkowym?

Sama kontrola skarbowa ma ściśle określony cel. Jej zadaniem jest sprawdzenie, czy podmiot poddany kontroli wywiązuje się z obowiązków, jakie zostały mu narzucone przepisami podatkowymi. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmy bez tzw. przychodów na boku nie powinni się przejmować kontrolą skarbową. Osoba kontrolująca na czas trwania kontroli może zażądać wydania próbek towarów, akt, ksiąg, a także dokumentów, które są związane z przedmiotem kontroli, jednakże może się to odbyć za pokwitowaniem. Każda osoba kontrolowana ma czternaście dni na złożenie zastrzeżeń lub wyjaśnień odnośnie samej kontroli. Kontrola skarbowa może być przeprowadzana jedynie przez kompetentnych pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej, którzy podlegają bezpośrednio Ministrowi Finansów. Podczas kontroli skarbowej w danej firmie bierze udział kadzielnik urzędu celnego lub naczelnik urzędu skarbowego. Kontrola skarbowa może być przeprowadzana w dwóch trybach: zwykłym i wyjątkowym. Przeprowadzana w trybie wyjątkowym jest prowadzona jest w odniesieniu do osoby, która reprezentuje daną firmę, a nie posiada osobowości prawnej (wspólnik, członek zarządu).
W większości przypadków postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej kończy się decyzją wydawaną na podstawie ordynacji podatkowej. Pomoc doradców podatkowych obejmuje szeroki zakres działania: pomoc w przygotowaniu podmiotu do kontroli skarbowej polegającą na analizie zobowiązań podatkowych, posiadanej dokumentacji i wewnętrznych procedur podmiotu, doradztwo podatkowe w związku z wszczętą już kontrolą skarbową, przygotowanie pism na potrzeby kontroli skarbowej oraz postępowania podatkowego na każdym etapie (zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu, odwołań od decyzji, wniosków o stwierdzenie nadpłaty), doradztwo podatkowe w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych (w zakresie stwierdzenie nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania, przygotowania odpowiednich wniosków), doradztwo podatkowe w związku z postępowaniem przed sądami administracyjnymi (przygotowanie skarg na decyzje do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz innych pism procesowych, reprezentowanie podmiotu przed sądem administracyjnym), sporządzenie skarg od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Komisja Nadzoru Finansowego i MSSF

Komisja Nadzoru Finansowego, jako organ administracji państwowej sprawuje nadzór między innymi nad rynkiem kapitałowym. Rynek kapitałowy o wysokich standardach daje inwestorom poczucie bezpieczeństwa. Nadzoru Finansowego odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego, szczególnie w zakresie jego stabilności, przejrzystości, bezpieczeństwa i ochrony uczestników obrotu instrumentami finansowymi. Do podstawowych obowiązków Komisji Nadzoru Finansowego należą nakładanie sankcji na uczestników rynku, którzy nie przestrzegają prawa oraz warunków zezwolenia na prowadzenie działalności, wydawanie decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu regulowanego, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku kapitałowego, współpraca z zagranicznymi organami nadzoru nad rynkiem finansowym, opracowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej funkcjonowania rynku, kontrola realizacji przez te podmioty obowiązków wynikających z ich działalności oraz statusu na rynku kapitałowym, sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością uczestników rynku kapitałowego.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) stanowią zbiór standardów rachunkowości, związanych z nimi interpretacji oraz ram konceptualnych, wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Firmy doradcze prowadzące audyty oferują usługi związane z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ma zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach, ponieważ obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości, a w efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, znacznie różnią się od siebie. Wprowadzenie MSSF pozwala na bardziej dokładne przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, szczególnie istotne, gdy jest ono notowane na giełdzie oraz dodatkowe łatwiejsze ustalenie danych potrzebnych do kontroli i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli dana firma wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej.

Usługi doradztwa finansowego- możliwości i korzyści

Doradztwo finansowe charakteryzujące się wysoką jakością świadczonych usług, pozwala przedsiębiorcom na pewne i bezpieczne uregulowanie finansów w firmie. Jakie usługi oferują doradcy finansowi? Usługi transakcyjne, takie jak wsparcie w transakcjach dotyczą wsparcia i doradztwa po realizacji transakcji, wsparcia w negocjacjach, przygotowania dokumentów transakcji, procedury transakcyjnej oraz finansowego i podatkowego badania due diligence. Warto również zwrócić uwagę na usługę związaną z fuzjami i przejęciami, obejmującą identyfikację celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzenie strategii przejęć i fuzji, planowanie finansowe i podatkowe aspektów transakcji, efektywne zarządzanie procesem transakcyjnym, w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego.
Usługi modelowania biznesowego są równie istotne, bowiem modelowanie biznesowe jest istotnym elementem procesu decyzyjnego związanego z oceną opcji strategicznych, nowych przedsięwzięć lub istniejącej działalności. Modelowanie biznesowe to głównie wycena i symulacja opcji strategicznych i transakcji, weryfikacja modeli finansowych, przygotowanie prognoz wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć, przygotowanie struktury finansowania projektów oraz przygotowanie niezależnego przeglądu biznesu. Wycena wchodzą w skład usług doradztwa finansowego obejmuje wsparcie w negocjacjach dotyczących wyceny, doradztwo w aspektach podatkowych związanych w wyceną, wycena wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych, doradztwo przy alokacji ceny nabycia oraz analiz wartości majątku dla celów sprawozdawczości finansowej. Fuzje i przejęcia obejmują najczęściej identyfikację celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzenie strategii przejęć i fuzji, planowanie finansowanych i podatkowych aspektów transakcji, efektywne zarządzanie procesem transakcyjnym, wparcie przy negocjacjach, kontakt z organami nadzoru i doradztwo post-transakcyjne. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z porad doradców finansowych mogą otrzymać szeroki pakiet usług, na które składają się opracowanie planu finansowego przedsiębiorstwa zarówno krótko, jak i długoterminowego, opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć gospodarczych, restrukturyzacja zadłużenia oraz możliwość poprawy płynności finansowej.

Audyt zewnętrzny i audyt wewnętrzny, czyli sprawna kontrola w firmie

Audyt, czyli systematyczna i niezależna ocena danego systemu, danej organizacji bądź danego produktu ma na celu określenie poziomu zgodności z normą audytowi oraz wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. Audytowanie wymaga od biegłych rewidentów stosowania szeregu różnych technik, takich jak prowadzenie rozmów, obserwacja czy przegląd dokumentacji. Głównymi celami audytu wewnętrznego jest pomoc organizacji w osiąganiu jej celów (cele strategiczne, cele operacyjne, cele sprawozdawczości, cele zgodności), ocena i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem (wszystkie procesy są ze sobą powiązane i koncentrują się na realizacji celów organizacji), kontroli oraz zarządzania organizacją, niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji oraz wniesienie do niej wartości dodanej.
Audyt zewnętrzny jest to natomiast badanie przeprowadzone przez audytorów niezależnych od badanej organizacji. Wyróżnia się audyt drugiej i trzeciej strony. Technikami stosowanymi podczas realizacji audytu zewnętrznego są głównie przeglądy analityczne. Dodatkowo istotne znaczenie ma zastosowanie testów na okoliczność stwierdzenia następujących składowych wiarygodności danych: istnienie, kompletność, sprawowanie kontroli, prawidłowość wyceny, prawidłowość ujęcia księgowego. Audyt wewnętrzny jest obecnie usługą, w ramach której specjaliści (biegli rewidenci) przeprowadzają niezależną ocenę efektywności kluczowych procesów zachodzących wewnątrz firmy i identyfikującą te systemy jej funkcjonowania, które przez niewystarczającą sprawność hamują osiąganie założonych celów biznesowych. Wyniki prac audytorów wewnętrznych pozwalają właścicielom firm na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie doskonalenia procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Audyt wewnętrzny może mieć następujący przebieg: analiza udostępnionych przez klienta dokumentów źródłowych firmy, przeprowadzenie wywiadów i warsztatów z pracownikami kluczowymi dla danych obszarów działalności, wskazanie zidentyfikowanym słabości oraz opracowanie rekomendacji usprawnień, spotkanie z kierownictwem firmy w celu prezentacji wniosków z przeprowadzonego badania.

Komisja Nadzoru Finansowego i MSSF w praktyce

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.
Do zadań komisji należy podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty. Celem Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku. Komisja Nadzoru Finansowego wydając pozwolenia na prowadzenie usług doradztwa inwestycyjnego chroni przedsiębiorców.
Celem usługi wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest wsparcie firm w procesie sporządzania sprawozdania MSR/MSSF po raz pierwszy. Usługi związane z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej to przede wszystkim doradztwo w siedzibie podmiotu, konsultacje, stała opieka merytoryczna i informacyjna o zmianach w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, analizy zgodności stosowanych rozwiązań księgowych z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, doradztwo przy wyborze polityki rachunkowości, interpretacje ujęcia nietypowych transakcji i zdarzeń gospodarczych, identyfikacja różnic w zasadach rachunkowości, planowanie zmian w ewidencji księgowej i w systemach informatycznych, ustalanie zmian wartościowych w sprawozdaniu i koordynacja wycen, a także projektowanie zakresu prezentacji i ujawnień do sprawozdania finansowego.

Fuzje i przejęcia firm, jak uskutecznić realizację działań

Doradcy finansowi świadczą usługi w zakresie fuzji i przejęć. Obecnie usługi doradztwa finansowego w zakresie fuzji i przejęć obejmują doradztwo w procesach akwizycji oraz sprzedaży; pozyskiwanie środków, w tym kapitału od funduszy private equity oraz finansowania dłużnego dla nowych przedsięwzięć lub w celu zabezpieczenia planowanej ekspansji; doradztwo w transakcjach wykupu menedżerskich; doradztwo strategiczne w zakresie fuzji i przejęć, analizy portfela jak i poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa, doradztwo w procesie wejścia na rynek oraz strategii dywersyfikacji, poszukiwanie obiektów do przejęcia oraz doradztwo w zakresie strategii sprzedaży; doradztwo dotyczące joint ventures i aliansów strategicznych.
Dodatkowo doradcy pomagają optymalizować warunki finansowe, prawne oraz dotrzymywać czasu realizacji poprzez identyfikację celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzenie strategii przejęć i fuzji, planowanie finansowych i podatkowych aspektów transakcji, wsparcie przy negocjacjach, kontakty z organami nadzoru, efektywne zarządzanie procesem transakcyjnym, w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego. Fuzje i przejęcia pozwalają przyspieszyć rozwój firmy, zwiększyć konkurencyjność, zainwestować w nowe przedsięwzięcia czy też uwolnić kapitał dzięki korzystnemu zbyciu przedsiębiorca. Głównym celem fuzji i przejęć jest wspomniane przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zewnętrzne źródła przychodów ze sprzedaży, bazy klientów, innowacyjności lub kapitału marki. Korzyści z fuzji i przejęć to przede wszystkim lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, dywersyfikacja produktów, korzyści podatkowe, zwiększenie udziału w rynku, zmniejszenie ryzyka konkurencyjności. Jednymi z kluczowych przesłanek do realizacji fuzji czy też przejęcia jest zwiększenie potencjały innowacyjnego poprzez przejęcia młodej firmy z innowacyjnym produktem, zmniejszenie kosztu kapitału czy też korzyści podatkowe. Zespoły fuzji i przejęć koncentrują się na oferowaniu usług doradztwa finansowego, pomagając przedsiębiorcom w przeprowadzaniu złożonych transakcji fuzji i przejęć, przygotowując analizy poprzedzające wykup lub przejęcia oraz doradztwa w zakresie strategii finansowej.

Audyt finansowy, etapy, cele i zadania

Audyt finansowy stanowiący ocenę i badanie okresowych sprawozdań finansowych oraz poprawności rozliczeń pozwala wykazać czy sprawozdanie finansowe i podejmowane przez przedsiębiorstwo działania w zakresie finansów są zgodne z przepisami, stosowanymi praktykami i standardami. Sens audytu to kontrola bieżących sprawozdań finansowych oraz zalecenie wprowadzenia zmian, mających na celu przyczynienie się do usprawnienia prowadzenia firmy. Prawidłowo przeprowadzone badanie, wykazane w sprawozdaniu finansowym winno zawierać wprowadzenie do danego sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz wszelkie istotne dodatkowe informacje. Pierwszy etap prac to prace wstępne obejmujące zbadanie systemu ewidencji badanej jednostki, w tym przede wszystkim przeanalizowanie planu kont, systemu kontroli wewnętrznej i rzetelności ksiąg rachunkowych, sposobu rejestracji operacji gospodarczych; sprawdzenie prawidłowości i stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług; kontrolę prawnych podstaw działalności.
Drugi etap, czyli prace zasadnicze, dotyczy sprawdzenia prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego za rok obrotowy, badania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji, badania prawidłowości sporządzania informacji dodatkowej oraz badania sprawozdania z działalności jednostki za dany okres obrachunkowy. Główną rolą audytora finansowego jest badanie sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności i jasności przedstawionych danych, na podstawie których użytkownicy sprawozdań oceniają sytuacje majątkową i finansową firmy. Badanie takie często obejmuje także pomoc w rozwiązywaniu księgowych i podatkowych problemów, ocenę efektywności i kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności. Badanie sprawozdań finansowych jest prowadzone w oparciu o opracowaną przez firmy doradcze dokumentację badania sprawozdań finansowych, obejmującą wstępny etap badania, analizę i ocenę systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej oraz badanie zasadnicze wraz z wnioskami z badania do opracowania raportu i opinii z badania.